Би нэгэн цэцэрлэгг манаачаар ажилладаг. Баярын өдрүүдээр болон амралтын өдөр ажиллуулчаад хөдөлмөрийн тухай хуулинд заас

#1
Асуулт: Би нэгэн цэцэрлэгг манаачаар ажилладаг. Баярын өдрүүдээр болон амралтын өдөр ажиллуулчаад хөдөлмөрийн тухай хуулинд заасан илүү цагийн мөнгө олгохгүй байна. Эмэ зөв үү?

Хариулт: Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалин хөлсийг нь 2.0 дахин нэмэгдүүлж олгоно, илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно гэж заасан байна. УДШ-ийн 2006 оны 7 дүгаар сарын 03-ны 33 дугаар тоггоолоор ээлжийн графикаар ажлын цаг нь зохицуулагддаг ажилтанд хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээрх заалт хамаарахгүй гэсэн байна. Өөрөөр хзлбэл таны гараатай өдөр амралтын болон баярын өдөр таарсан нь хуулинд заасан нэмэгдэл буюу илүү цагийн мөнгө олгогдохгүй юм.

http://metuf.mn/home/mn/huuli-erh-zui/h ... jirjantsan


Return to “ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ”

ULAANBAATAR WEATHER